Pasiso.com (พาซิสโอ้ ดอทคอม) มีเครื่องมือช่าง และอะไหล่ ของแท้ ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ทาง บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากการยืนยันการสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7-30 วันทำการ*1 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนรุ่นของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้า/ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งให้ลูกค้า) ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

กรณีมีส่วนต่างของราคาสินค้า

2.1 กรณีที่สินค้าใหม่ราคาสูงกว่าสินค้าที่ขอเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนต่างของสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้าหลังจากได้รับการชำระเงินส่วนต่าง
2.2 กรณีที่สินค้าใหม่ราคาต่ำกว่าสินค้าที่ขอเปลี่ยน หากต้องการขอคืนเงินส่วนต่างที่ชำระค่าสินค้ามาแล้ว อ้างอิงได้จากเงื่อนไขการคืนเงิน

การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าผ่านทาง บริษัทขนส่งที่ทาง Pasiso.com ได้เลือกไว้ / การจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขการจัดส่ง*2

3. ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้า/ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งให้ลูกค้า)

ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าและยืนยันการรับคืนสินค้า (ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ) สำหรับการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงิน (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วันทำการ หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า)

4. กรณีลูกค้านำเครื่องมือไปสอบเทียบกับสถาบันสอบเทียบเครื่องมือหรือ ห้อง Lab ภายนอกเอง ทางบริษัทฯจะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าหรือรับผิดชอบค่าเสียหายทุกกรณี (หากต้องการส่งเครื่องมือสอบเทียบ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อติดต่อขอรับบริการจากทางบริษัทฯ)

เงื่อนไขการคืนเงิน

บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินและการขอคืนเงินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อตามด้านล่างดังต่อไปนี้

1. สินค้าที่ขอคืนจะต้องเป็นสินค้าในกลุ่ม "Pasiso.com Buyer Protection"

2. สินค้าที่ขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้า/ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำให้ลกค้า)

3. ค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าดำเนินการขอคืนเงิน 10% ของยอดมูลค่าสินค้า
ทางบริษัทฯ จะทำใบลดหนี้และโอน/ สั่งจ่ายเช็คยอด 90% กลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของลูกค้าภายใน 15-30 วันทำการถัดไป นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการยกเลิกสินค้า

หมายเหตุ :

*1 ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสต็อคของสินค้ารุ่นนั้นๆ

*2 สอบถามค่าจัดส่งได้จากพนักงานขาย หรืออ้างอิงได้จากเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า